Tuyên truyền, niêm yết công khai Kế hoạch thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023

24/05/2024 09:09

Tuyên truyền, niêm yết công khai Kế hoạch thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023

Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HDND Thành phố, trong đó tại Phụ lục 07 về Quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân thành phố Hà Nội của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-SNN ngày 10/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024 theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố.

Để triển khai hỗ trợ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo đúng quy định tại Phụ lục 07, Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023; UBND xã Ba Trại thực hiện tuyên truyền và niêm yết công khai Kế hoạch số 54/KH-SNN ngày 10/5/2024 tại UBND xã, cụ thể như sau:

1. Văn bản niêm yết công khai bao gồm:

- Kế hoạch số 54/KH-SNN ngày 10/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024 theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố;

- Phụ lục 07 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố; Hướng dẫn số 112/HD-SNN ngày 08/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội;

- Danh sách số lượng hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo trong 36 tháng trên địa bàn các huyện, thị xã đã đăng ký tham gia Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.

2. Thời gian niêm yết công khai: Đủ 30 ngày, kể từ 8h00 ngày 21/5/2024 đến hết 8h00 ngày 20/6/2024.

3. Địa điểm niêm yết công khai:

- Trụ sở UBND xã Ba TRại ( Thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội).

 - Ngoài ra thông tin còn được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của xã (địa chỉ: https://batrai.hanoi.gov.vn/).

Trong thời gian niêm yết công khai các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm cộng đồng, tổ hợp tác; tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia dự án/kế hoạch theo các hình thức hỗ trợ “Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị” và “Phát triển sản xuất theo cộng đồng” quy định tại Kế hoạch số 54/KH-SNN ngày 10/5/2024; Phụ lục 07 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023Hướng dẫn số 112/HD-SNN ngày 08/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có văn bản đăng ký (theo Phụ lục gửi kèm) tham gia gửi về UBND xã (đ/c Vương – Công chức VHXH)  trước ngày 21/6/2024 để tổng hợp báo cáo.   

Hết thời gian niêm yết trên, nếu không có doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm cộng đồng, tổ hợp tác; tổ chức, cá nhân có nhu cầu; UBND xã sẽ lập biên bản kết thúc niêm yết công khai và báo cáo theo quy định. Hết thời hạn niêm yết mọi đăng ký của các tổ chức, cá nhân,… sẽ không được xem xét giải quyết.

Trên đây là thông báo niêm yết công khai của UBND xã để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm cộng đồng, tổ hợp tác; tổ chức, cá nhân được biết và có nhu cầu đăng ký theo nội dung Thông báo này./.