Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW theo Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Ba Trại

17/05/2024 08:44


Ngày 29/10/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Điều đó không những khẳng định tính đúng đắn và sức sống của một Chỉ thị mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, chính quyền các cấp đối với vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, chính trị tại mỗi địa phương.

Ngân hàng CSXH huyện thực hiện công tác giao dịch tại điểm giao dịch xã Ba Trại.

Ngay sau khi Chỉ thị 40 được ban hành, trên cơ sở sự chỉ đạo của Thành ủy , UBND Thành phố, Huyện ủy Ba Vì đã ban hành Chương trình hành động số 81-Ctr/HU và UBND huyện xây dựng kế hoạch số 164/KH-UBND để cụ thể hóa kịp thời các nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, tập trung chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Từ năm 2016 đến nay 100% Chủ tịch UBND xã đã được bổ sung vào thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; Hội đoàn thể các cấp tích cực tham gia ủy thác vay vốn đã phát huy được vai trò và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40), với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Ba Trại đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 07/05/2024 đạt 50.835 tỷ đồng (tăng 29,728 tỷ đồng so 31/12/2014) với 909 khách hàng vay vốn thông qua 10 chương trình tín dụng chính sách. Chất lượng tín dụng ổn định, hiệu quả nguồn vốn được nâng cao, không có nợ quá hạn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ khi thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn xã đã giúp cho trên 2.706 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó: Trên 686 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững trở thành hộ khá, hộ giàu; Trên 818 hộ vay vốn Giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn có việc làm ổn định và nâng cao thu nhập; Trên 601 lượt hộ vay vốn xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường ở nông thôn; Trên 285 hộ gia đình vay vốn trang trải chi phí học tập cho sinh viên theo học tại các trường Đại học, Cao đằng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; 67 hộ gia đình nghèo vay vốn làm nhà ở theo Quyết định 33/QĐ-TTg... Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bênh Covid-19, thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển đúng hướng theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì đề ra.

Để thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND xã đã tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã ban hành Nghị quyết về mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là công tác giảm nghèo thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH. Tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tới các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo sát sao đối với tín dụng chính sách và các văn bản liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến tín dụng chính sách để nhân dân trên địa bàn xã nắm bắt và cùng giám sát thực hiện, Tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Hoàng Văn Linh- NHCSXH huyện