Ngân hành Chính sách xã hội huyện giải ngân hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND, Kế hoạch Liên tịch số 24/KHLT-UBND-MTTQ

17/05/2024 08:48

Từ ngày 07/04 đến ngày 07/05, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì triển khai giải ngân thực hiện Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố về quy định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Kế hoạch Liên tịch số 24/KHLT-UBND-MTTQ ngày 18/01/2024 của UBND Thành phố và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạiBa Trại.

Theo đó, đối tượng được áp dụng theo Nghị quyết, Liên tịch bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ, có tên trong Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện hỗ trợ nhà ở do UBND cấp huyện phê duyệt và cung cấp NHCSXH. Đối với cho vay đối với hộ hỗ trợ xây, sửa nhà50 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn cho vay tối đa 15 năm và lãi suất cho vay được UBND Thành phố hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố.

Tại xã Ba Trại, 03 hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện xây, sửa nhà đã được giải ngân theo đúng quy định.