Ảnh Danh sách thủ tục hành chính

   

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Mức độ dịch vụ công
1 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Văn phòng - Thống kê Cấp 2
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Văn phòng - Thống kê Cấp 2
3 Xử lý đơn tại cấp xã Văn phòng - Thống kê Cấp 2
4 Tiếp công dân tại cấp xã Văn phòng - Thống kê Cấp 2
5 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch Cấp 3
6 Đăng ký giám hộ Tư pháp - Hộ tịch Cấp 2
7 Đăng ký Khai tử lưu động Tư pháp - Hộ tịch Cấp 2
8 Đăng ký kết hôn lưu động Tư pháp - Hộ tịch Cấp 2
9 Đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp - Hộ tịch Cấp 3
10 Đăng ký khai tử Tư pháp - Hộ tịch Cấp 3
11 Đăng ký nhận cha, mẹ con Tư pháp - Hộ tịch Cấp 3
12 Đăng ký kết hôn Tư pháp - Hộ tịch Cấp 3
13 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch Cấp 3
14 Đăng ký khai sinh Cấp 3